Často kladené otázky (FAQ)

 1. Co je Poselství Grálu?
 2. Kdo odpovídá za vydávání Poselství Grálu?
 3. Co je svatý Grál?
 4. Jaké jsou „zákony stvoření“ zmiňované v Poselství Grálu?
 5. Jaký je smysl života?
 6. Co je to „zpečetění“? Kdo jsou „zpečetění“? Kdo jsou „nositelé kříže“?
 7. Co je kruh Grálu?
 8. Jak probíhá „pobožnost“?
 9. Může se pobožnosti účastnit každý, i když není čtenářem Poselství Grálu?
 10. Oč usiluje Hnutí Grálu? Jaké má cíle?
 11. Kdo je odpovědný za čínnost Hnutí Grálu?
 12. Existuje ještě druhé mezinárodní Hnutí Grálu?

1. Co je Poselství Grálu?

„Poselství Grálu“ je podtitul knihy „Ve světle Pravdy“, třísvazkové sbírky přednášek, které přesvědčivě odpovídají na světonázorové otázky a vysvětlují výstavbu stvoření jasným a srozumitelným způsobem.

Autorem díla je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875–1941). Poselství Grálu se obrací přímo k jednotlivci, bez ohledu na jeho náboženské vyznání, a ukazuje mu cesty k poznání Boha, světa a sebe sama.

2. Kdo odpovídá za vydávání Poselství Grálu?

Veřejně prospěšná Nadace Poselství Grálu (Stiftung Gralsbotschaft) ve Stuttgartu v Německu. Byla založena v roce 1951 z pověření Marie Bernhardtové, vdovy po Oskaru Ernstu Bernhardtovi (Abd-ru-shinovi), aby zajišťovala šíření Poselství Grálu po celém světě.

Irmingard Bernhardtová jakožto majitelka autorských práv k Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“ od Abd-ru-shina dne 26. 12. 1988 osobně ustanovila, že Poselství Grálu ve všech vydáních má zůstat — i po  vypršení autorských práv — v péči Nadace Poselství Grálu.

Stvrdila tím Abd-ru-shinův pokyn z roku 1931, že vydávání a zajišťování prodeje Poselství Grálu musí zůstat v jedněch řídících rukou. Touto „řídící rukou“ je Nadace Poselství Grálu.

Tento závazný pokyn mezinárodní Hnutí Grálu striktně dodržuje.

V roce 1990 se Nadace Poselství Grálu v důsledku závěti Irmingard Bernhardtové stala sama majitelkou všech Abd-ru-shinových děl, které Irmingard Bernhardtová vydávala, a tím také Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“.

3. Co je svatý Grál?

Abd-ru-shin ve svém Poselství Grálu potvrzuje a objasňuje skutečnou existenci svatého Grálu.

Člověk, který se snaží tomuto vysvětlení porozumět, by neměl spoléhat pouze na myšlenku, že všechno pochází z hmoty, ale že také existují oblasti na onom světě, které jsou vyšší, světlejší, kde je všechno jemnější a lehčí, mohli bychom říci éteričtější.

Svatý Grál je nádoba, která se nachází na nejvyšším okraji stvoření na hranici k Božskému a tvoří spojení mezi Bohem a stvořením. Je to místo přenosu síly pro sílu, která vychází z Božského. Skrze svatý Grál protéká jednou za rok nová posilující síla do stvoření, podobně jako v těle protéká krev skrze srdce. Je to den vylití síly.

Svatý Grál je každoročně Bohem doplňované „centrum síly pro stvoření“.

4. Jaké jsou „zákony stvoření“ zmiňované v Poselství Grálu?

Poselství Grálu popisuje tři základní zákony stvoření, které jsou základem veškerého dění. Jsou to:

 1. zákon zpětného působení,
 2. zákon přitažlivosti stejnorodého,
 3. zákon tíže.

5. Jaký je smysl života?

K pochopení smyslu života vede člověka vědomí, že zákony stvoření jsou živé. Jsou totiž vyjádřením vůle Boží.

Kdo pozorně sleduje činnost zákonů stvoření, se bude rozhodovat tak, aby v dalším vývoji přinesly jen dobro, což mu ve zpětném působení přinese prospěch.

V tomto smyslu se smíme vědomě vyvinout v zodpovědné osobnosti, které jsou si vědomy svých povinností ke Stvořiteli a svým bližním a tomu přizpůsobují své myšlení, řeč a jednání. Jestliže ctíme Stvořitele, nezpůsobujeme žádnou škodu svému bližnímu ani přírodě a udržujeme své myšlenky čisté, postupně se všude objevuje jen dobro.

Jestliže se upřímně snažíme, význam života nám bude stále jasnější: spočívá ve vědomém prožívání stvoření a poslušnosti jeho zákonitostí za všech okolností. A v tom nacházíme dlouho hledané štěstí v životě.

Pro lepší porozumění doporučujeme k přečtení přednášku Řeč Páně, z Poselství Grálu, svazek I, č. 34.

6. Co je to „zpečetění“? Kdo jsou „zpečetění“? Kdo jsou „nositelé kříže“?

Člověk, který hledá pravdu, pozná ji v Poselství Grálu a uznává existenci Stvořitele, může být na svou prosbu během některé ze slavností Grálu zpečetěn. Zpečetěním uzavírá novou smlouvu s Bohem. Jako viditelné znamení obdrží pak kříž Grálu. Toto osobní rozhodnutí neváže jednotlivce ani k Hnutí Grálu, ani k ostatním zpečetěným. Zpečetění lidé se v rámci Hnutí Grálu nazývají nositelé kříže.

7. Co je kruh Grálu?

V kruzích Grálu se setkávají lidé, jejichž základem životních postojů je kniha „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina.

Kruhy Grálu existují v mnoha městech v bezpočtu zemí. Jejich činnost se zakládá na dobrovolnosti a je financována z darů. O nedělích a zvláštních slavnostních dnech se konají hodiny společného uctívání Boha.

8. Jak probíhá „pobožnost“?

Na pobožnosti je pronesena vždy jedna přednáška z Poselství Grálu, na níž navazuje modlitba. Pobožnost je orámována hudbou a probíhá v květinami vyzdobených prostorách, které slouží pouze tomuto účelu.

9. Může se pobožnosti účastnit každý, i když není čtenářem Poselství Grálu?

Ano, samozřejmě. Budete-li se chtít zúčastnit pobožnosti v některém z kruhů Grálu, jste srdečně vítán/a. Obraťte se prosím na:

Nadace Hnutí Grálu v České republice
Nováčkova 26
61400 Brno
Email: kontakt@hnutigralu.cz

10. Oč usiluje Hnutí Grálu? Jaké má cíle?

Hnutí Grálu má kořeny v 30. letech minulého století a považuje se za volné světonázorové společenství lidí, kteří chtějí žít ve smyslu knihy „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ od Abd-ru-shina. Není náboženským společenstvím v obvyklém smyslu, ani sektou, spolkem nebo něčím podobným. Poselství Grálu je nadkonfesijní dílo, které se obrací na jednotlivce hledající pravdu, bez ohledu na to, ke kterému vyznání se hlásí.

Hnutí Grálu není z právního hlediska organizací, nýbrž souhrnným pojmem pro snahy šířit vědění z Poselství Grálu a uskutečňovat jej ve všech oblastech lidského života.

11. Kdo je odpovědný za činnost Hnutí Grálu?

Jsou to vedoucí kruhů Grálu, vedoucí Hnutí Grálu v jednotlivých zemích a vedoucí mezinárodního Hnutí Grálu. Pomyslný okruh jejich společné činnosti, vykonávané ve smyslu Poselství Grálu, zahrnuje pobožnosti a slavnosti Grálu, podporu a koordinaci přednášek, diskusních večerů, seminářů, předčítání z Poselství, vydávání literatury, dále akcí pro děti a mládež, výstav a koncertů atd.

12. Existuje ještě druhé mezinárodní Hnutí Grálu?

Ne, existuje jen jedno mezinárodní Hnutí Grálu, jehož počátky spadají do doby Abd-ru-shinova působení a které se zabývá obsahem Poselství Grálu. Po druhé světové válce bylo zpočátku vedeno Marií Bernhardtovou, vdovou po Oskaru Ernstu Bernhardtovi (Abd-ru-shin).

Mezinárodní Hnutí Grálu by nemělo být zaměňováno se „spolkem Mezinárodní Hnutí Grálu“, který byl založen před několika lety současným vlastníkem osady Grálu na Vomperbergu. S pomocí této organizace proběhlo několik pokusů soudně zakázat vedoucímu mezinárodního Hnutí Grálu použití názvu „Mezinárodní Hnutí Grálu“.

Tento návrh byl zamítnut na všech soudních úrovních. Rakouský vrchní soud potvrdil předchozí rozsudek odvolacího soudu (Okresního soudu) v Innsbrucku a odvolacího soudu (Vyšší zemský soud) v Innsbrucku (ověřený překlad rozsudku z eurolawyer.at).

Mezinárodní Hnutí Grálu, které existuje více než 70 let, již nemá naprosto žádné vazby s výše zmíněnou organizací, ani s tzv. „Grailwork“